کار فرما : سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
ظرفیت : روزانه 1000 تن زباله شهری
شروع بهره برداری : آذر ماه 1398