کارفرما:                                      سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

ظرفیت :                                      روزانه 1000 تن زباله شهری

شروع بهره برداری:                         آذر ماه 1398