کارفرما :                               شهرداری کرمان
ظرفیت :                               روزانه 100 تن کود کمپوست
شروع بهره برداری:                  بهمن ماه 1391