ًًً

کارفرما :                                                      شهرداری کرمان

ظرفیت خط  :                                              روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری:                                    بهمن ماه 1391