کارفرما :

سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان

ناظر : سازمان مدیریت پسماند استان گلستان
ظرفیت : 250 تن

.

.

.

تصاویر: