کارفرما:                                         شرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان فلاورجان

  ظرفیت :                                        روزانه 12 تن کود کمپوست

شروع بهره برداری:                          آذر ماه 1398