کارفرما:   شرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان فلاورجان
ظرفیت :   روزانه 12 تن کود کمپوست
شروع بهره برداری:   آذر ماه 1398