کارفرما :                                                             شهرداری شیراز

ظرفیت  :                                                             روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری :                                           مهر ماه 1395