ظرفیت خط  :                                                  روزانه 400 تن زباله

شروع بهره برداری:                                         بهمن ماه 1388

کارفرما :                                                           سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان