کارفرما: شهرداری قم
ظرفیت : روزانه 300 تن زباله شهری
شروع بهره برداری: مرداد ماه 1398