کارفرما:                                        شهرداری قم

ظرفیت :                                      روزانه 300 تن زباله شهری

شروع بهره برداری:                         مرداد ماه 1398