کارفرما:                                               شهرداری اهواز

               ظرفیت کارخانه  :                                روزانه 1000 تن زباله

               تعداد خطوط :                                     دو خط پردازش

               شروع بهره برداری:                             تیرماه 1391