کارفرما :                                                              شرکت بازیافت شهرستان فلاورجان

ظرفیت  :                                                             روزانه 250 تن زباله

شروع بهره برداری :                                            بهمن ماه 1394