کاهش هزینه های برق مصرفی

دارای سیستم کنترل فرمان plc

ظرفیت : روزانه 300 تن پسماندهای شهری

کاهش میزان دفن زباله