تصاویر دومین روز غرفه شرکت بسیط نحقیق آسیا در سومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ،بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تهران .

منتظر حضور شما در غرفه شرکت بسیط تحقیق آسیا در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38a هستیم