تصاویر سومین روز غرفه شرکت بسیط نحقیق آسیا در سومین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ،بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تهران .